ROK ŚW. JÓZEFA Bractwo św. Józefa
w diecezji legnickiej
zobacz
ROK ŚW. JÓZEFA W DIECEZJI LEGNICKIEJ

Slide Krótka historia Bractwa
Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. Działalnością Bractwa kierował zarząd, który wybierano każdego roku. Składał się on z protektora, rektora, prorektora oraz 12 asystentów, 12 konsultorów i dwóch zakrystianów. Bractwo, według jego założyciela, pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie poprzez działalność religijną, oświatową, wychowawczą i charytatywną.

Obowiązki członków Bractwa
Członek Bractwa św. Józefa zobowiązany był nie tylko do codziennej modlitwy, comiesięcznego przyjmowania sakramentów świętych, ale i spełnienia uczynków miłosierdzia wobec ubogich, chorych oraz protestantów. Co roku odbywało się 12 spotkań brackich. Główne przypadało w dzień 19 marca. Zapraszano wówczas najlepszych kaznodziejów, których proszono o celebrowanie uroczystej Mszy św. Po Eucharystii ważny moment spotkań stanowiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja. Rozpoczynano ją hymnem Veni Creator i modlitwą „Przyjdź Duchu Święty ”, po czym recytowano litanię do Imienia Jezus, Najświętszej Maryi Panny lub św. Józefa. Potem formowano procesję, w której czterech diakonów ubranych w złociste dalmatyki niosło srebrną figurę św. Józefa. Po procesji, w kościele brackim św. Józefa, wybierano zarząd Bractwa na kolejny rok. Nazwiska wybranych oznajmiał prezes Bractwa przy dźwięku fanfar, a następnie wygłaszał uroczyste kazanie. Odczytywano też imiona zmarłych członków bractwa, by otoczyć je wspólną modlitwą. Wspólnie odmawiano też różaniec do św. Józefa, złożony z 15 tajemnic: 7 radości i 7 boleści oraz tajemnicy „Trójcy stworzonej ” (Jezus, Maryja, Józef), której autorem był Bernard Rosa. Następnie prezes Bractwa wraz z sekretarzem, zapisywał nowo przybyłych członków i wyznaczał im tak zwaną godzinę czuwania na modlitwie. Krzeszowskie Bractwo św. Józefa przestało istnieć dopiero w 1810 r., tj. w chwili, gdy Śląsk dostał się po panowanie Prus, i przystąpiono do likwidacji zakonów. Rozpoczęło się wówczas prześladowanie katolików. Reaktywacja Bractwa św. Józefa Po utworzeniu przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1992 roku Diecezji legnickiej, Biskup Legnicki Tadeusz Rybak dekretem z dnia 19 marca 1995 roku erygował Bractwo św. Józefa z siedzibą w Krzeszowie. Bractwo działa na podstawie Statutu Bractwa. Delegatem Księdza Biskupa sprawującym opiekę nad Bractwem jest Rektor Bractwa - ks. infułat Władysław Bochnak - proboszcz parafii katedralnej. Ksiądz W. Bochnak jest wielkim orędownikiem Bractwa św. Józefa. W sposób szczególny troszczy się, aby w parafiach naszej diecezji szerzyć kult św. Józefa. Wszędzie, gdzie sprawuje posługę duszpasterską, przypomina o Bractwie, jego celach oraz ukazuje postać św. Józefa. Wspólnotą kieruje Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie, większością głosów na okres 3 lat. Zarząd stanowią: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. Dziś, w nawiązaniu do tradycji, podstawowymi celami Bractwa św. Józefa są: rozwijanie czci św. Józefa i naśladowanie go przez dążenie do rozwoju życia wewnętrznego i do wypełniania woli Bożej w każdej sytuacji życia; obrona godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci; niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i moralnych; wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży, opierając się na zasadach moralności chrześcijańskiej; przyczynianie się do znajomości katolickiej nauki społecznej; troszczenie się o sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie (główna siedziba Bractwa). Członkowie Bractwa noszą specjalne aksamitne stroje tj. toga i biret oraz medal z wizerunkiem św. Józefa. Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik cieszący się dobrą opinią, żyjący według zasad wiary katolickiej. Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w Krzeszowie.

Życie duchowe członków Bractwa
Pierwsza Wspólnota Bractwa została ustanowiona w święto św. Józefa dnia 19 marca 1996 roku w Katedrze legnickiej. Na pierwszym spotkaniu został wybrany zarząd, którego prezesem został Bronisław Kurowski, który do dnia dzisiejszego tj. przez dziesięć lat istnienia Bractwa zajmuje to stanowisko. Jak nam powiedział B. Kurowski: „Bractwo św. Józefa w parafii katedralnej istnieje już dziesięć lat. Liczy 30 członków. Członkowie bractwa w każdą środę uczestniczą w nowennie i mszy św. ku czci św. Józefa. Bractwo bierze czynny udział we mszy św., nabożeństwie i procesji z Figurą Matki Fatimskiej każdego 13 dnia miesiąca. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca przed sumą wspólnota zbiera się przed obrazem św. Józefa. Odmawiany jest różaniec i litania do św. Józefa, a następnie uczestniczy we Mszy św. Po Eucharystii członkowie Bractwa spotykają się wraz ze swym opiekunem na plebani w celu omówienia spraw formacyjnych i organizacyjnych. W ciągu roku członkowie Bractwa w strojach brackich biorą udział we wszystkich uroczystościach kościelnych: w Wielki Piątek idą w procesji i niosą krzyż, w Niedzielę Zmartwychwstania biorą udział w procesji Rezurekcyjnej, w Boże Ciało budują ołtarz i uczestniczą w procesji niosąc baldachim i prowadząc Biskupa, co roku 1 maja pielgrzymują do Krzeszowa, tam odmawiają różaniec, litanię do św. Józefa i uczestniczą w eucharystii w kościele pod wezwaniem św. Józefa. W tym roku Bractwo św. Józefa przy parafii katedralnej świętuje 10 lecie istnienia. Główne uroczystości odbędą się 19 marca w Katedrze legnickiej, gdzie o godz. 13:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. Natomiast dzień później tj. 20 marca w Katedrze legnickiej odbędzie się spotkanie członków Bractwa św. Józefa z całej diecezji”.

Wspólnoty brackie w diecezji
Na terenie Diecezji legnickiej Bractwo św. Józefa istnieje w następujących parafiach:
1) Legnica, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (katedra),
2) Olszyna, parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,
3) Krzeszów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP (bazylika),

W momencie podziału diecezji który nastąpił w marcu 2004 roku trzy wspólnoty parafialne bractwa św. Józefa stały się zaczynem działalności tego bractwa na terenie diecezji świdnickiej. Były to wspólnoty z następujących parafii: parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Jaworzynie, parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Strzegomiu, parafia pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.

Jeżeli w danej parafii diecezji legnickiej istnieje Bractwo św. Józefa, które nie zostało umieszczone powyżej prosimy o kontakt z administratorem strony - tutaj

Slide DOKUMENTY Nauczanie
Kościoła
TEKSTY Modlitwy
do św. Józefa
WYKAZ Odpusty zupełne
na rok św. Józefa
PRZYGOTOWANIE, OBRZĘD Szkaplerz
św. Józefa
(w trakcie przygotowaniu)
KONSPEKTY Katechezy
szkolne
(w trakcie przygotowaniu)
LITERATURA, FILM św. Józef
w kulturze
(w trakcie przygotowaniu)
MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE NA ROK ŚW. JÓZEFA
Scroll Up