Gospodarowanie odpadami oraz podatek od nieruchomości

Diecezjalne Biuro Gospodarcze informuje, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje selektywna zbiórka odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona zgodnie z uchwaloną  stawką przez Radę Gminy, na której położona jest nieruchomość.

Zarządcy cmentarzy zostali uznani za wytwórców odpadów komunalnych na tzw. nieruchomościach niezamieszkałych, którzy nie  są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym do  uzyskania wpisu do Rejestru – BDO. W załączeniu  skan pisma Ministerstwa Klimatu Podsekretarza Stanu.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się do swoich urzędów gmin w celu złożenia nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie proszę o składanie do swoich urzędów gmin deklaracji podatku od nieruchomości.

Kościelne osoby prawne  są zwolnione od podatku od nieruchomości lub ich części  stanowiących własność tych osób lub użytkowanych przez  nie na  podstawie innego tytułu prawnego na cele  niemieszkalne z wyjątkiem części   zajmowanych na wykonanie działalności gospodarczej. (art.  55 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej).    

Zwolnione od podatku od nieruchomości  są również nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Podatek od nieruchomości dotyczy części mieszkalnych plebanii lub części oddanych na prowadzenie działalności gospodarczych.

Diecezjalne Biuro Gospodarcze pod tel. 76 724 41 16 e-mail:gospodarczy@diecezja.legnica.pl udziela informacji i pomocy w sprawie załatwienia spraw związanych ze złożeniem deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego oraz spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów.

 

DO POBRANIA: