Informacje o nowych programach ochrony zabytków

NABÓR DO PROGRAMU RZĄDOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW NA ROK 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2024.

W edycji programu na 2024 r. planowane są dwa terminy naboru – do 31 października 2023 r. na prace planowane do wykonania w 2024 r. oraz do 31 marca 2024 r. na refundację prac, wykonanych w latach 2021-2023.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem systemu EBOI.

W edycji programu na 2024 rok dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-2024

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

DOTACJE Z FUNDUSZU KOŚCIELNEGO NA ROK 2024

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA – Fundusz Kościelny zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i remonty zabytkowych obiektów sakralnych i kościelnych (w szczególności: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i odgromowej).

Maksymalna kwota udzielonej dotacji z Funduszu Kościelnego w roku 2024 nie powinna przekraczać 200.000,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2023 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dopiskiem „Fundusz Kościelny” ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

Informujemy, że porad i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 9:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl

DOTACJE DWKZ WE WROCŁAWIU W ROKU 2024

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie:

-do 30 listopada 2023 roku dla prac, które zostaną przeprowadzone w 2024 roku

-do 28 czerwca 2024 roku dla prac, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, osobiście lub przesyłką pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=213134

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 9:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl