Korekta do Zarządzenia Biskupa Legnickiego [30 maja 2020]

Przewielebni Księża posługujący w Diecezji Legnickiej!

Na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku zostają zaktualizowane niektóre ze wskazań zawartych w Zarządzeniu w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii z dnia 22 kwietnia br.

 

EUCHARYSTIA

1, Dyspensa ogólna od uczestnictwa wiernych w niedzielnych Mszach świętych zostaje odwołana; pozostaje ona aktualna jedynie wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).

2. Według najnowszych rozporządzeń państwowych od 30 maja br. zostaje zniesiony limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć w Mszy świętej. Przypominam jednak
o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościołach.

3.W kwestii indywidualnej każdego z kapłanów pozostaje sposób przygotowania darów oraz spożywania przez niego Ciała i Krwi Pańskiej. To samo odnosi się do osób posługujących podczas Eucharystii i do wszystkich wiernych.

4. Osoby poniżej 13 roku życia, które są dopuszczone do służby przy ołtarzu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów, mogą znajdować się w kościele bez stałej opieki dorosłej osoby.

5. W przypadku zbierania podczas Mszy świętej ofiar pieniężnych wyznaczone do tego osoby powinny mieć zakryte usta i nos, a po zakończeniu zbiórki zdezynfekować
ręce.

6. Wobec aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca) proszę o zrezygnowanie z procesji miejskich i międzyparafialnych. W związku z ograniczeniami liczby osób gromadzących się poza budynkami (150 osób) zachęcam do organizowania parafialnych procesji eucharystycznych po każdej z Mszy świętych. Niech odbywają się one w pobliżu kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu, po to by w obecnie trwającej sytuacji uszanować pracę służ porządkowych, w sposób szczególny policji i straży miejskiej, które od kilku miesięcy intensywnie pracują dla dobra wszystkich obywateli. Procesje eucharystyczne mogą się odbywać bez tzw. czterech ołtarzy. Zachęcam również, by tego dnia umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu.

7. Zachęcam, by dalej trwać w modlitwie o ustanie pandemii, np. poprzez śpiew suplikacji (niekoniecznie po każdej Eucharystii), wezwania modlitwy powszechnej, inne śpiewy lub modlitwy, m.in. w czasie nabożeństw czerwcowych lub innych prowadzonych w parafiach.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Proszę o umożliwienie wszystkim wiernym skorzystania z sakramentu pokuty poprzez przywrócenie dyżurów, które mogą być pełnione w półotwartych konfesjonałach, w kaplicach bocznych i innych pomieszczeniach. Należy zrezygnować ze spowiedzi w tzw. zamkniętych konfesjonałach.

2. Podczas spowiedzi penitent oraz szafarz sakramentu pokuty mają mieć zasłonięte usta i nos.

 

OBRZĘDY POGRZEBU

Przywrócona zostaje możliwość celebrowania Mszy świętej (w zależności od ustaleń z rodziną) w kaplicach i kościołach cmentarnych – w porozumienie z zarządcą cmentarza i według aktualnych przepisów państwowych i sanitarnych.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Podtrzymuję wskazania zawarte we wcześniejszym Zarządzeniu. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zorganizowania Pierwszej Komunii Świętej w grupie większej niż tam podano, ale tylko na wyraźną prośbę rodziców/opiekunów.

 

BIERZMOWANIE

1. Istnieje możliwość zorganizowania w czerwcu uroczystości związanej z udzieleniem sakramentu bierzmowania osobom, które zakończyły swoją formację przygotowującą ich do przyjęcia tego sakramentu. Bierzmowanie może być w tym czasie udzielone młodzieży, jednak tylko za zgodą ich rodziców/opiekunów, oraz osobom dorosłym z parafii. Przypominam, że według kan. 892 KPK istnieje możliwość udzielenia bierzmowania w obecności jednego lub kilku świadków dla wszystkich osób przystępujących do tego sakramentu.

W dniach od 1 do 30 czerwca br. sakramentu bierzmowania będą udzielać Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, Biskup Senior Stefan Cichy oraz wyznaczeni na mocy specjalnego zezwolenia prezbiterzy:

– ks. Leopold Rzodkiewicz (wikariusz biskupi ds. formacji stałej),

– ks. Robert Kristman (dziekan rejonowy rejonu legnickiego),

– ks. Krzysztof Słabicki (dziekan rejonowy rejonu bolesławiecko-zgorze­leckiego),

– ks. Jarosław Święcicki (dziekan rejonowy rejonu lubińsko-polkowickiego),

– ks. Bogdan Żygadło (dziekan rejonowy rejonu jeleniogórsko-kamienno­górskiego).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Przywracam możliwość spotkań formacyjnych w ramach duszpasterstwa diecezjalnego i parafialnego – z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów sanitarnych: w pomieszczeniach uczestnicy spotkań powinni mieć założone maski, a jeśli spotkanie odbywa się na zewnątrz, należy zachować dwa metry odległości od siebie lub mieć założone maski. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w takich spotkaniach tylko za zgodą rodziców/opiekunów.

2. Zezwalam na udostępnienie kaplic półpublicznych wiernym z zewnątrz.

3. Proszę Księży Proboszczów, by zachęcali wiernych do uczestnictwa w Mszach świętych i nabożeństwach oraz do korzystania z sakramentów. Powoli ograniczajmy transmisje internetowe, pozostawiając tylko te, które pozwolą osobom korzystającym z dyspensy lub niemającym możliwości przyjścia do kościoła, mieć udział w życiu wspólnoty parafialnej.

4. Procesje w ramach kultu religijnego (m.in. odpustowe, fatimskie) mogą odbywać się przy zachowaniu obowiązujących norm państwowych i sanitarnych.

5. Powyższe zarządzenie obowiązuje od 30 maja 2020 roku.

 

 

 

DO POBRANIA: