Obowiązki parafii wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska

Parafie, których obiekty są ogrzewane w oparciu o kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym są podmiotami korzystającymi ze środowiska
i w związku z tym podlegają stosownym przepisom ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

1. Parafie korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wzór wykazu, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r., został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2757).

2. Z obowiązku, o którym mowa w powyższym punkcie, są zwolnione parafie tylko wówczas, gdy naliczona roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł (art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

3. Parafie są zobligowane do wnoszenia opłat za korzystanie środowiska. Jednostkowe stawki tych opłat na 2019 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 29 października 2018 r. poz. 1038).

Nie wnosi się opłaty w przypadku gdy roczna jej wysokość nie przekracza 800 zł.

4. Parafie korzystające ze środowiska, w terminie do 31 marca każdego roku za rok ubiegły:

 – przedkładają marszałkowi województwa dolnośląskiego wykazy zawierające informacje i dane wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszej informacji,

– wnoszą należną opłatę z tytułu korzystania ze środowiska na właściwy rachunek urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego.

Jeżeli Parafia korzystająca ze środowiska nie przedłoży wykazu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej problematyki zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1279,idmp,22,r,r

 

Informuję jednocześnie, że jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej (dotacji i/lub pożyczki) na realizację działań proekologicznych (np. na wymianę źródła ciepła, termomodernizację parafialnych obiektów sakralnych i towarzyszących) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest załączenie do wniosku kopii zaświadczenia o sposobie wywiązywania się parafii z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Roman Sakowski

Dyrektor Biura Zarządzania

i Koordynacji Funduszy Pomocowych