Prezentacja wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej [FILM]

W piątek 21 czerwca w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbyła konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy, podczas której zaprezentowany został dokument zawierający wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej.

– Wytyczne są przeznaczone do stosowania przez osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, które podejmują jakąkolwiek posługę wobec dzieci i młodzieży na terenie diecezji legnickiej, i zaczynają obowiązywać z dniem 1 lipca 2019 roku – napisał w dekrecie zatwierdzającym omawiany dokument biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

W konferencji uczestniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup pomocniczy Marek Mendyk oraz delegat Biskupa legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Kot.

Wprowadzenia dokonał bp Zbigniew, który na początku wyraził ubolewanie i skierował prośbę o przebaczenie wobec wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni lub doznali zgorszenia z powodu niemoralnego zachowania, czy czynów przestępczych niektórych osób duchownych.

– W obliczu głębokich ran zadanych dzieciom, osobom młodym i dorosłym bezradnym, poprzez wykorzystanie seksualne przez niektórych duchownych, jako biskup Kościoła legnickiego przepraszam każdą osobę pokrzywdzoną. Przepraszam także wszystkich, których grzechy osób duchownych dotknęły bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio zranione są ofiary wykorzystania. Pośrednio dramat ten dotyka tych, którzy towarzyszą osobom pokrzywdzonym i współ dzielą z nimi życie, ale też tych, których ta sprawa gorszy – mówił Biskup legnicki.

– W ostatnim czasie uświadomiliśmy sobie fakt wewnętrznego kryzysu, który dotyka nas, ludzi ochrzczonych. Okazuje się, że sam udział w sakramentach nie chroni przed różnego rodzaju wynaturzeniami i nie daje gwarancji życia „na obraz i podobieństwo Boga”. Tylko nieustanne odrywanie się od siebie samego, ludzkich wizji życia i koncepcji szczęścia oraz zwracanie się w kierunku tajemnicy Jezusa Chrystusa, pozwala nam, uczniom Chrystusa stawać się „sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem wspólnoty Boga i ludzi” – mówił bp Kiernikowski

Ksiądz Biskup zaznaczył też, że choć koncentrujemy się na krzywdach wyrządzonych przez osoby duchowne, to musimy sobie uświadamiać fakt, że problem jest o wiele szerszy i obejmuje swoim zasięgiem także inne dramatyczne sytuacje w rodzinach i różnych instytucjach.

– Taka sytuacja przynagla do podejmowania działań na kilku płaszczyznach – podkreślił Biskup legnicki. Po pierwsze, został wyznaczony delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ks. dr Piotr Kot, rektor WSD, spotyka się z osobami pokrzywdzonymi lub świadkami przestępstw. Drugie działanie to badanie spraw w toku prawnym i po uwiarygodnieniu ich, zgłaszanie do Kongregacji Nauki Wiary, a niektórych z nich, dotyczących osób poniżej 15 roku życia, zgłaszanie do prokuratury. Kolejne działanie to wdrożenie postanowień Kongregacji w odniesieniu do konkretnych osób.

– Tym działaniom towarzyszy także modlitwa całego Kościoła legnickiego w intencji ofiar wykorzystania seksualnego przez niektórych duchownych oraz o nawrócenie sprawców tych przestępstw – zaznaczył bp Kiernikowski.

Kolejnym krokiem jest budowanie skutecznego systemu prewencji. Działanie to zainicjowało powołanie w styczniu tego roku zespołu do wypracowania wytycznych. – Zespół został przeszkolony przez osoby z Centrum Ochrony Dziecka, którym kieruje o. Adam Żak. Owocem pracy zespołu pod kierownictwem ks. Piotra Kota jest prezentowany dokument. Oczywiście sam dokument to tylko początek. Kolejnym etapem będzie wdrożenie wytycznych w różnych obszarach działań duszpasterskich w diecezji. Ważną sprawą jest także cały proces przygotowania kandydatów do kapłaństwa, zwłaszcza na polu kształtowania dojrzałych postaw – zauważył Biskup legnicki.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży, której dokonał ks. Piotr Kot. Zapoznał wszystkich z najważniejszymi treściami tego dokumentu.

Znajdziemy w nim omówienie praw dzieci i młodzieży oraz ogólne normy postępowania w odniesieniu do prawa polskiego i prawa kanonicznego. Omówione są także procedury obowiązujące w konkretnych przypadkach zgłoszeń. Przedstawione są również sugerowane procedury wobec oskarżeń i zarzutów. Szczegółowo określone zostały zasady bezpiecznej opieki duszpasterskiej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokument zawiera również załączniki, wśród których znajdziemy wytyczne Konferencji Episkopatu Polski oraz wybrane normy prawa polskiego.

– Wytyczne to dopiero początek tworzenia skutecznego systemu prewencji. Przed nami jest duża praca, by to, co zawarte jest w dokumencie, jak najbardziej przenikało do wszystkich sfer życia Kościoła legnickiego. Mam nadzieję, że nasze działania zachęcą inne instytucje i środowiska do podjęcia troski o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – mówił ks. Kot.

Podkreślił też, że wszystkie wysiłki zmierzają w jednym celu, by stworzyć wewnątrz Kościoła środowisko zaufania. – Prewencja ma na celu zapewnienie wszystkim będącym w kręgu oddziaływania duszpasterskiego przekonania, że Kościół jest środowiskiem bezpiecznym dla rozwoju całego człowieka – zaznaczył ks. Kot.

Również bp Marek Mendyk podkreślił, że systemowa prewencja, która zostanie wdrożona w Kościele legnickim ma przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim osobom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, które formują się we wspólnotach kościelnych zarówno pod kątem duchowym, jak i ludzkim.

Omawiany dokument dostępny jest na stronie internetowej diecezji legnickiej. Już w piątek rozpoczęło się jego wdrażanie. Odbyły się pierwsze spotkania i szkolenia z duszpasterzami młodzieży i klerykami legnickiego seminarium. W dalszej kolejności zaplanowane są spotkania i szkolenia ze wszystkimi osobami duchownymi, konsekrowanymi i świeckimi biorącymi udział w działaniach duszpasterskich skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

Pełna relacja z konferencji prasowej dostępna na stronie Radia PLUS Legnica

 

 

X