Stanowisko GIS dot. kwestii udzielania posługi sakramentalnej osobom chorym na COVID-19

Kwestię udzielania posługi sakramentalnej osobom chorym na COVID-19 należy organizować za zgodą oraz w ścisłej współpracy z podmiotem leczniczym i zgodnie z jego zaleceniami (dot. również wymaganych środków ochrony osobistej stosowanych przy kontakcie z chorym).

Kontakt duchownego z pacjentem należy traktować jako bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w rozumieniu definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020 r.). Każdy duchowny posługujący wśród osób, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 powinien mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak personel medyczny zajmujący się pacjentem chorym na COVID-19 oraz przeszkolenie w zakresie ich prawidłowego zakładania i bezpiecznego zdejmowania.

W kwestii posługi sakramentalnej w stosunku do osób chorych na COVID-19 przez księży, którzy sami już przechorowali chorobę COVID-19 i posiadają status ozdrowieńca, przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej (maska o standardzie FFP3, FFP2 wraz z przyłbicą) oraz umyciu i dezynfekcji rąk (środkiem na bazie alkoholu, co najmniej 60%) przed podaniem Komunii Świętej, nie ma przeciwwskazań do sprawowania tej posługi.

W chorobach innych niż COVID-19 posługa sakramentalna powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zasłanianie ust i nosa, w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego).

Ponadto zaleca się przestrzeganie rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa (https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemiikoronawirusa), których stosowanie pozwoli zredukować ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem ich stosowania.

Główny Inspektor Sanitarny na stronie www.gis.gov.pl, na bieżąco publikuje informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz komunikaty dotyczące wymagań, jakie powinny zastać spełnione w celu ograniczenia skutków zdrowotnych epidemii. Zachęcam również do korzystania rządowego portalu internetowego GOV.PL koronawirus, w którym znajduje się zakładka „Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia”.

 

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

 

DO POBRANIA: