Wyjaśnienie dotyczące dyspensy Biskupa Legnickiego od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dyspensy Biskupa Legnickiego od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej chciałbym przypomnieć kilka kwestii:

– zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 2181) grzech ciężki popełniają te osoby, które dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w Mszy świętej;

– jednocześnie Katechizm zaznacza, że nikt nie obciąża swojego sumienia grzechem ciężkim, jeżeli opuszcza Mszę świętą dla ważnego powodu, jak np. choroba, opieka nad bliźnim wynikająca z przykazania miłości, niesprawność lub inna ważna przyczyna, którą w czasie epidemii może też być silne poczucie obawy przed zarażeniem lub pozostawanie w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia;

– kto nie może wziąć udziału w Eucharystii, powinien dołożyć starań, aby z oddalenia jak najpełniej uczestniczyć w liturgii niedzielnej Mszy świętej, najlepiej poprzez lekturę czytań mszalnych przewidzianych na dany dzień, skorzystanie z transmisji Mszy świętej przez telewizję, radio lub internet oraz przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii (por. Jan Paweł II, Dies Domini, nr 54).

Biskup Legnicki zachęca, byśmy na nowo rozpalili w sobie pragnienie życia sakramentalnego i realizowania go w zgromadzeniu wierzących. Doskonałym momentem „powrotu do Domu”, jakim jest wspólnota Kościoła, staje się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która pozwala ujrzeć Eucharystię dającą Życie i wokół tej tajemnicy gromadzi Kościół.

 

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiej Kurii Biskupiej