Zarządzenie Biskupa Legnickiego ws. zasad ustalania opłat „donum charitativum”

ZARZĄDZENIE

BISKUPA LEGNICKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zasad ustalania opłat donum charitativum

 

Na podstawie Dekretu Biskupa Legnickiego z dnia 10 listopada 1997 r., ustanawiającego donum charitativum na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej w Legnicy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

Prezbiterzy Diecezji Legnickiej otrzymujący wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na stanowisku nauczyciela religii w szkołach oraz przedszkolach, zwani dalej „Nauczycielami”, są zobowiązani do wnoszenia opłaty donum charitativum, zwanej dalej „Opłatą”.

§ 2

Zasady ustalania Opłaty

1. Wysokość Opłaty ustalana jest w zależności od stopnia awansu zawodowego Nauczycieli i wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określanych w drodze rozporządzeń przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

2. Opłata jest stała w całym roku rozliczeniowym, za który przyjmuje się okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, a jej wysokość jest ustalana na podstawie przepisów rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, obowiązujących w pierwszym dniu roku rozliczeniowego.

3. Opłata wynosi 7,5 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego brutto za pełny wymiar czasu pracy, przysługującego stosownie do posiadanego stopnia awansu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Nauczyciele stażyści wnoszą Opłatę w wysokości 50% kwoty Opłaty obliczonej w sposób określony w ustępie poprzedzającym.

5. W wyjątkowych przypadkach, Biskup Legnicki na uzasadniony wniosek Nauczyciela, zaopiniowany przez Księdza Dyrektora Wydziału Katechetycznego, może podjąć decyzję o czasowym – częściowym lub całkowitym – zwolnieniu z Opłaty.

6. Zwolnienie z Opłaty, obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została podjęta decyzja, o której mowa w ust. 5.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

2. Ksiądz Dyrektor Wydziału Katechetycznego:

1) przekazuje jednostce organizacyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej prowadzącej sprawy finansowo-księgowe wykazy zawierające imiona i nazwiska oraz stopnie awansu zawodowego Nauczycieli:

a) w terminie do 30 października – wszyscy Nauczyciele,

b) w terminie do 7 dni od dnia skierowania Nauczyciela – Nauczyciele rozpoczynający pracę w trakcie roku rozliczeniowego;

2) przekazuje kopię niniejszego zarządzenia wszystkim Nauczycielom;

3) załącza do akt kopię ww. dokumentu, który na dowód jego odbioru powinien być opatrzony datą i podpisem Nauczyciela.

3. Jednostka organizacyjna Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej odpowiedzialna za sprawy finansowo-księgowe:

1) na podstawie otrzymanych wykazów, o których mowa w 2.1) nalicza Opłatę i zawiadamia o jej wysokości Nauczycieli;

2) prowadzi ewidencję wniesionych Opłat;

3) sporządza na koniec każdego miesiąca i przedstawia do podpisu Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego monity dla zalegających z Opłatami.

4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Księdzu Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i Księdzu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA: