Zarządzenie ws. utrzymania Kościoła lokalnego

Legnica, 13 listopada 2020 roku
ldz. 1040/SBL/2020

  

Z A R Z Ą D Z E N I E 

Wprowadzane w ostatnim czasie ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z postępującą pandemią wirusa COVID-19 nie ominęły również kościelnych osób prawnych.

Od postawy wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła legnickiego, w tym w szczególności od nas, od kapłanów, od naszego osobistego zaangażowania zależeć będzie, jak mocno epidemia koronawirusa odciśnie swoje piętno na obecnej i przyszłej szeroko rozumianej sytuacji Kościoła.

W trosce o powierzoną mej pieczy diecezję, po konsultacji z Radą Ekonomiczną Diecezji Legnickiej postanawiam, co następuje:

 

§ 1

1. Proszę wszystkich inkardynowanych do diecezji legnickiej kapłanów: posługujących w parafiach, rezydentów, jak również seniorów, o przekazanie w ramach solidarności kapłańskiej za miesiąc listopad i grudzień 35% z ogólnej kwoty swoich miesięcznych wpływów (w skład tej kwoty wchodzi miesięczne stypendium mszalne, wynagrodzenie wynikające z zatrudnienia w szkole, wynagrodzenie wynikające z pełnienia funkcji kapelańskiej, renta/emerytura) na rzecz parafii lub miejsca aktualnego przebywania.

2. Podobnie proszę wszystkich kapłanów zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych lub innych instytucjach kościelnych o przekazanie w ramach solidarności kapłańskiej za miesiąc listopad i grudzień 35% ogólnej kwoty swojego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz budżetu diecezji. Kapłani zamieszkujący na stałe w budynkach diecezjalnych (Dom Biskupa Legnickiego, Legnicka Kuria Biskupia, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, Dom Księży Emerytów, dom przy ul. Konopnickiej 1) powinni przekazać darowiznę na rzecz instytucji diecezjalnej, która ich zatrudnia, a w przypadku zatrudnienia poza diecezją legnicką, na rzecz jednostki kościelnej, w której aktualnie przebywają.

3. Proszę księży proboszczów parafii, które osiągają przychody także ze źródeł innych niż wynikających ze sprawowanych posług duszpasterskich, oraz księży proboszczów parafii, do których pielgrzymują wierni oraz turyści z kraju i zagranicy (sanktuaria, parafie dysponujące obiektami architektury sakralnej o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej) o udzielanie wsparcia finansowego uboższym parafiom w ramach dekanatu czy sąsiednich dekanatów, które mimo dołożenia wszelkich starań znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

§ 2

W okresie listopad – grudzień 2020 roku obniżam o 40% stawkę zryczałtowanej opłaty miesięcznej wnoszonej przez parafie do Legnickiej Kurii Biskupiej na wsparcie finansowe instytucji oraz dzieł i działalności służących celom ogólnodiecezjalnym.

 

§ 3

Zawieszam obowiązek przekazania w styczniu 2021 roku do Legnickiej Kurii Biskupiej 30% wartości naliczonego dla poszczególnych parafii całorocznego ryczałtu. Oznacza to, że w każdym miesiącu 2021 roku parafie są zobowiązane wpłacić do LKB równą kwotę, wynoszącą 1/12  rocznego ryczałtu.

 

§ 4

Proszę o przestrzeganie wskazań i zaleceń zawartych w moim zarządzeniu z 2 kwietnia 2020 roku ldz. 621/SBL/2020, dotyczących wydatków parafii na prace konserwatorskie i remontowo-budowlane oraz na różnego rodzaju zakupy.  

 

§ 5

Postanowienia niniejszego zarządzenia będą aktualizowane stosownie do zmian przepisów państwowych i kościelnych dotyczących pandemii COVID-19.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku, z wyłączeniem § 3, który obejmuje cały rok 2021.

 

 

 

DO POBRANIA:

 

 

X