Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów od 3 maja 2021 roku

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 814 – zobacz) działalność kościołów i innych związków wyznaniowych obowiązują następujące przepisy:

Zgodnie z § 1 pkt 5 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w §  26 dotychczas obowiązującego rozporządzenia w ust. 8 w pkt 1 wyrazy „20 m2” zastępuje się wyrazami „15 m2„.

Zgodnie z  § 3 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie przepis ten wchodzi w życie 3 maja br., część przepisów wchodzi w życie wcześniej.

§  3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. a-c, e-h, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Od 3 maja 2021 r. zatem omawiany §  26 ust. 8 przyjmie brzmienie:

§  26.  Zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań:

ust. 8 – Do dnia 7 maja 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)  w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Bez zmian pozostaje:

ust. 9 – Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.