Konstytucja "Lumen Gentium" nr 29:

Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi”. Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami. Zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu. Poświęcając się powinnościom miłości i posługi, diakoni winni mieć w pamięci upomnienie św. Polikarpa: „Miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich”.

Dokumenty „Ośrodka Formacji Diakonatu Stałego”

  • ``Instrukcja o naborze aspirantów i formacji przygotowawczej kandydatów do diakonatu stałego w diecezji legnickiej``

  • ``Instrukcja o posłudze i życiu diakonów stałych w diecezji legnickiej``

  • ``Program formacji intelektualnej kandydatów do diakonatu stałego - studium uzupełniające``

  • ``Ankieta osobowa mężczyzny ubiegającego się o udzielenie święceń diakonatu stałego``

  • ``Wyznanie wiary przed święceniami diakonatu stałego``

  • ``Przysięga wierności przed święceniami diakonatu stałego``