INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA WS. WYMAGAJĄCYCH POMOCY KSIĘDZA EGZORCYSTY

Krok 1

Kontakt z sekretariatem ds. egzorcyzmów w Kurii Biskupiej

 

Kontakt z sekretariatem jest tylko telefoniczny pod numerem 603 628 899.

Linia jest czynna  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00.

Egzorcyści mianowani przez Biskupa Legnickiego spełniają posługę wobec wiernych Diecezji Legnickiej. Osoby spoza diecezji legnickiej są zasadniczo kierowane do egzorcystów z ich własnej diecezji.

Sekretariat upewnia się, czy osoby zgłaszające się po pomoc znają treść niniejszej instrukcji.

Sekretariat umawia najpierw termin spotkania z psychologiem współpracującym z egzorcystami. Następnie sekretariat pośredniczy w ustaleniu terminu spotkania z egzorcystą.

Sekretariat nie wysłuchuje opisu trudności przeżywanych przez osoby szukające pomocy, nie ocenia i nie analizuje zgłoszenia. Należy podać jedynie niezbędne dane umożliwiające dalsze postępowanie.

Sekretariat nie udziela żadnych informacji osobom postronnym. Sekretariat nie udziela żadnych dodatkowych wyjaśnień, nawet o charakterze ogólnym i proceduralnym. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w niniejszej instrukcji.

 

Krok 2

Rozmowa z psychologiem

 

W uzgodnionym przez sekretariat miejscu i czasie, szukająca pomocy osoba spotyka się z psychologiem. Na podstawie i w ramach przeprowadzonej rozmowy psycholog przedstawia ogólną opinię o kondycji psychicznej rozmówcy i daje mu wskazania dotyczące udzielenia właściwej pomocy. Psycholog nie stawia diagnozy, ani nie podejmuje się terapii. Może jednak rekomendować badania diagnostyczne i fachową pomoc lekarską. Po rozmowie psycholog przekazuje egzorcyście na piśmie swoją opinię. Rozmowa z psychologiem jest konieczna i jednorazowa. Koszty tej konsultacji pokrywa diecezja.

 

Krok 3

 Rozmowa z kapłanem egzorcystą

 

Po spotkaniu z psychologiem, potrzebująca pomocy osoba kontaktuje się ponownie z sekretariatem, drogą telefoniczną, by ustalić termin spotkania z księdzem egzorcystą. Na podstawie wstępnej rozmowy egzorcysta decyduje o formie dalszej pomocy duchowej. Jego zadaniem jest rozeznanie, czy osoba szukająca pomocy potrzebuje egzorcyzmu, czy tez innego wsparcia. Może to wymagać kolejnego spotkania i czasu na wnikliwe zbadanie sprawy. Jeśli egzorcysta nabierze moralnego przekonania o konieczności celebracji egzorcyzmu, umawia czas i miejsce sprawowania tego obrzędu liturgicznego oraz podaje wskazania dotyczące właściwego przygotowania się.

Jeśli natomiast egzorcysta uzna, że potrzebna jest inna forma pomocy, informuje o niej i pomaga ją uzyskać, według możliwości. Modlitwy nie będące uroczystymi egzorcyzmami może przeprowadzić także prezbiter nie będący egzorcystą.

 

Krok 4 

Egzorcyzm

 

Liturgiczna modlitwa celebrowana w ustalonym z egzorcystą miejscu i czasie w obecności wspólnoty wybranych wiernych.

 

DO POBRANIA:

LEGNICKA KURIA BISKUPIA

Dane ogólne


Kancelaria kurii


Wydział duszpasterski


Referat ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży


Referat ds. ekumenizmu


Referat ds. misji


Referat ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego


Referat ds. muzyki kościelnej


Penitencjarze


Diecezjalni egzorcyści


Duszpasterstwa specjalistyczne i zawodowe


Wydział katechetyczny


Referat ds. duszpasterstwa rodzin


Wydział gospodarczy


Referat ds. sztuki sakralnej


Referat ds. mediów