Czy jest Centrum Katechumenatu?

Dorośli aspirujący do przyjęcia chrztu świętego w Kościele rzymsko-katolickim, mogą zgłaszać się do proboszcza parafii w miejscu ich zamieszkania.

Księża przeprowadzają wstępną rozmowę i kontaktują zainteresowaną osobę z delegatem biskupa do spraw formacji katechumenów lub sekretarzem Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej.

Można również kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej lub naszym Centrum Katechumenatu pod adresem katechumenat@diecezja.legnica.pl

Dzieci w wieku szkolnym należy zgłaszać do chrztu świętego w miejscowej parafii. Księża proboszczowie zaś otrzymują wsparcie z Centrum Katechumenatu.

Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej zostało ustanowione przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, dekretem dnia 5 stycznia 2020 roku, w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Tego samego dnia został zatwierdzony Regulamin CKDL.

Schemat przygotowania dorosłych

Proces wprowadzenia w chrześcijaństwo dokonuje się w czterech nurtach:

 • 1. katechezy kerygmatyczne (biblijne)

  głosi delegat biskupa do spraw formacji katechumenów, lub sam biskup, podczas spotkań wszystkich osób przygotowujących się do chrztu oraz tych, które towarzyszą im w formacji, a więc wybranych małżeństw, duszpasterzy i przyszłych chrzestnych;

 • 2. wprowadzenie w znajomość prawd wiary (katechizm Kościoła)

  czyni to duszpasterz lub ktoś w jego imieniu, podczas indywidualnych spotkań w parafii

 • 3. wprowadzenie w praktyczne aspekty życia chrześcijańskiego

  to zadanie spoczywa na małżeństwie, mającym doświadczenie wiary i życia chrześcijańskiego, wybranym do towarzyszenia kandydatowi do chrztu

 • 4. przygotowanie do obrzędów liturgicznych i ich sprawowanie

  przygotowanie prowadzi delegat biskupa do spraw formacji katechumenów i ceremoniarz katedralny, a obrzędy sprawuje zasadniczo biskup, w szerszej wspólnocie, zazwyczaj w katedrze, z udziałem parafian i innych zainteresowanych osób

REGULAMIN CKDL

1. Definicja i kompetencje

Centrum Katechumenatu Diecezji Legnickiej (CKDL) jest powołaną przez biskupa legnickiego strukturą formacyjną odpowiedzialną za prawidłowe i rzetelne przygotowanie do sakramentów inicjacji osób pragnących stać się chrześcijanami. CKDL nie zastępuje wspólnot
parafialnych, ale je wspiera w misji przekazywania wiary osobom poszukującym Chrystusa. Jako organ wykonawczy biskupa legnickiego CKDL ma kompetencję do kształtowania drogi formacyjnej katechumenów i oceny ich postępów na drodze wiary.

 

2. Struktura

Odpowiedzialność za działania CKDL biskup legnicki powierza swemu delegatowi do spraw formacji katechumenów. Współodpowiedzialnym czyni osobę odpowiadającą za katechumenat dziecięcy. Osobnym dekretem mianuje także sekretarza oraz członków reprezentujących katolickie małżeństwa diecezji legnickiej.

Zadaniem delegata ds. formacji katechumenów jest koordynacja działań CKDL w ramach życia Kościoła diecezjalnego i posługi biskupa legnickiego, osobiste zaangażowanie w nauczanie katechumenów, wprowadzanie ich w kolejne etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego, przeprowadzanie z nimi skrutyniów i weryfikacja ich postępów na drodze wiary.

Zadaniem sekretarza CKDL jest sporządzanie niezbędnej dokumentacji, dbanie o dobrą komunikację, utrzymywanie kontaktu w katechumenami, gwarantami i duszpasterzami, a także ustalanie terminarza spotkań, gromadzenie i przetwarzanie danych potrzebnych na różnych etapach katechumenatu, przekazywanie materiałów formacyjnych i liturgicznych.

Zadaniem członków CKDL jest pomoc w kontaktach z małżeństwami chrześcijańskimi, które mogą przyjąć na siebie obowiązek gwarantów – poręczycieli, czyli osób towarzyszących
katechumenom w ich wzrastaniu w wierze i służących im osobistym świadectwem życia chrześcijańskiego.

 

3. Zakres działań

CKDL obejmuje swym działaniem katechumenat osób dorosłych oraz katechumenat dzieci
w wieku rozeznania i katechizacji. Proboszczowie zgłaszają do CKDL osoby proszące
o chrzest. Pragnący zostać chrześcijanami mogą też zwrócić się ze swą prośbą bezpośrednio do biskupa lub poprzez CKDL. Zostaną oni skontaktowani z proboszczami konkretnej wspólnoty, najczęściej z miejsca ich zamieszkania.

 

4. Zasady działania

Zasady działania CKDL zostały wypracowane w oparciu o wskazania Kongregacji Kultu Bożego zawarte w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, a także wytyczne I. Synodu Diecezji Legnickiej (2007-2012) zawarte w Instrukcji o przygotowaniu dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz z uwzględnieniem doświadczeń płynących z kilkuletniej praktyki formacji katechumenalnej w diecezji legnickiej.

 

5. Katechumenat dorosłych

Ustalony został dwuletni cykl formacyjny dla osób dorosłych pragnących zostać chrześcijanami. Obejmuje on najpierw okres prekatechumenatu, trwający od kilku do kilkunastu miesięcy, czyli od momentu zgłoszenia się kandydata aż do obrzędu przyjęcia do katechumenatu – zazwyczaj w ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem. Następnie okres katechumenatu, trwający pełny rok, zakończony obrzędem wybrania w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wreszcie okres oczyszczenia i oświecenia przeżywany w Wielkim Poście aż do celebracji sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego podczas Wigilii Paschalnej. Ostatni etap to okres mistagogii trwający przez cały czas wielkanocny.

Podstawę programową dla formacji katechumenów stanowi Katechizm Kościoła katolickiego oraz cykl katechez inicjacyjnych: Droga ku zanurzeniu, autorstwa bpa Z. Kiernikowskiego.

 

6. Katechumenat dziecięcy

Czas przygotowań dzieci do chrztu nie zostaje ściśle określony. Odpowiedzialny za katechumenat dziecięcy rozeznaje sytuację poszczególnych osób. Dzieci otrzymują formację do wiary i przygotowanie do chrztu przy czynnym zaangażowaniu swoich rodziców. Katechezą objęci zostają rodzice i to oni przekazują treści formacyjne swoim dzieciom. Po upewnieniu się, że dzieci będą miały w rodzinie naturalne środowisko wzrastania w wierze, są one przyjmowane do katechumenatu, którego obrzędy zamykają się w okresie Wielkiego Postu i kończą się udzieleniem sakramentu chrztu w Święta Paschalne. Pozostałe sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego przyjmują razem ze swymi rówieśnikami i z nimi się do tego przygotowują. Jeśli ich rówieśnicy przyjęli już pierwszą Komunię Świętą, dzieci otrzymują ją równocześnie z sakramentem chrztu.

Podstawę programową dla formacji rodziców stanowią materiały: Wierzysz? Przyjmij chrzest. Można wykorzystać również katechezy z książki: Droga ku zanurzeniu.