Słowo Biskupa Legnickiego – „do moich Braci Kapłanów”

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (…)

We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8, 31b-39

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie!

Wkrótce rozpoczniemy świętowanie Paschy. W tym roku w jakże innych okolicznościach naszego życia i życia naszych wspólnot. Dlatego właśnie wybrałem ten fragment Listu do Rzymian, aby z okazji zbliżających się świąt, a zwłaszcza Wielkiego Czwartku, przesłać Wam, moi Bracia, słowa otuchy i duchowej łączności i w ten sposób też samemu doznać pokrzepienia.

Nie będziemy mogli spotkać się na wspólnym celebrowaniu Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek. Święte Triduum Paschalne będę celebrował jedynie z przedstawicielami Kościoła legnickiego w katedrze, podobnie jak Wy w swoich wspólnotach parafialnych – także z ograniczoną liczbą uczestników. Jest to dla nas wszystkich trudne i bolesne doświadczenie.

Wyobrażam sobie, w jak trudnych warunkach obecnie musicie posługiwać i jak odpowiedzialnie wykonujecie swoje posłannictwo. Dla nas wszystkich ta sytuacja stwarza także okazję do tego, abyśmy mogli coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalną Ofiarę, i razem z Nim poświęcić się Bogu za zbawienie ludzi.

Wierzę, że wszystko, co Bóg dopuszcza, może zaowocować dobrem, jeżeli tylko całkowicie Mu zaufamy, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Tej ufności w Bożą Opatrzność oraz pewności w pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował, życzę Wam, drodzy Bracia, z okazji zbliżających się Świąt Paschalnych.

Pragnę Was także zapewnić o mojej modlitwie za Was, o stałej pasterskiej trosce i gotowości, by przyjść Wam z pomocą, gdy zajdzie taka potrzeba.

Serdecznie dziękuję za to, że jesteście wiernymi świadkami zmartwychwstałego Pana, że staracie się każdego dnia gorliwie głosić Jego słowo niosące nadzieję i że sprawując sakramenty, podejmujecie codzienną służbę wobec Waszych wspólnot, mimo niekiedy bardzo trudnych i niebezpiecznych warunków.

Drodzy Kapłani, w Wielki Czwartek będę się z Wami duchowo łączył i polecał Was naszemu Panu, prosząc Go, by obdarzał Was mocą i siłą oraz umacniał swoim Duchem w codziennym posługiwaniu całym swoim życiem. Wszystkich, którzy niosą ciężar choroby i innych dolegliwości czy ograniczeń, oddaję Maryi, Uzdrowicielce i kapłańskiej Matce, a dla tych, których Pan powołał do siebie, upraszam radość udziału w uczcie niebieskiej.

Świąteczne pozdrowienie i błogosławieństwo przesyłam za Waszym pośrednictwem także wszystkim członkom wspólnot, do których zostaliście posłani.

 

Przyjmijcie moje pasterskie błogosławieństwo

W imię Ojca + i Syna + i Ducha świętego

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA:

 

X